Hvordan analysere en sang

Hvordan analysere en sang? Det finnes ulike måter å analysere en sangtekst på. Jeg skal prøve å gi deg noen tips om hvordan du kan gjøre dette og hva du burde ha med i analysen.

Det er lurt å ha en klar inndeling i teksten din, med innledning, hoveddel og avslutning. I innledningen burde du presentere sangen med tittel, låtskriver, utgivelsesår og lignende.

I hoveddelen er det flere ting som er lurt å ha med:
Hvordan analysere en sang – er det sju nivåer

  • 1: tekst
  • 2: rytme/melodi/harmoni/(arrangement)
  • 3: orkestrering/(arrangement)
  • 4: dirigering/ledelse
  • 5: stemme/fremføring
  • 6: opptak/produksjon
  • 7: følelse

Hvert av disse nivåene betyr en fortolkning av summen av de forrige nivåene.Nivå 2 er altså komponistens fortolkning av teksten. Nivå 5 er på samme måtesangerens/musikerens fortolkning av summen av nivå 1-4, osv.

Arrangement er litt spesielt, fordi det er både noe komponisten gjør og eneventuell arrangør gjør. Det er litt glidende overganger mellom komponist,arrangør og orkestrator, men det er mest oversiktlig å tenke på dem som treseparate roller.

De to første nivåene er det jeg tenker på når jeg snakker om sangensidealtype. Idealtypen er altså ikke noen konkret fremføring, men det som ersangens idé eller kjerne, det som er fast og uforanderlig uansett hvem somfremfører sangen eller hvordan den fremføres. Det er disse nivåene som utgjørsangens kvalitet.

De fire neste nivåene er tolkninger av sangens idealtype, elementer som ermed når en sang blir fremført av noen, og kanskje spilt inn. Disse nivåeneutgjør til sammen kvaliteten på en fremføring av en sang, noe som er noe ganskeannet enn kvaliteten på selve sangen. Dermed kan en sang i seg selv væreskikkelig bra, men den høres dårlig ut, fordi en spesifikk fremføring av sangener dårlig på ett eller flere nivåer.

Til slutt kan man vurdere hvordan man liker sangen ettersom hvilke følelserden vekker i en. Men det er avhengig av vurderingen av summen av alle detidligere nivåene. De seks første nivåene er objektive størrelser som man kansi konkrete ting om, mens det sjuende nivået er subjektivt: om man ”liker” det manhører eller ikke, basert på de seks foregående nivåene.

Konkret handling: Du kan begynne med å beskrive handlingen i sangen. Fortell konkret hva som skjer.
Oppbygning: Se på hvordan sangen er bygd opp. Er sangen lang eller kort? Hvor mange vers er det? Har det fast rim og rytme?
Virkemidler: Er det gjentakelser, kontraster, rim, metaforer eller andre virkemidler i teksten? Skriv litt om hvert virkemiddel som blir brukt i sangen. Du trenger ikke å skrive om det som ikke blir benyttet.
Tema: Hva handler sangen egentlig om? Ofte kan sangen ha flere betydninger.
I avslutningen kan du skrive din egen mening om sangen og hvordan den har påvirket deg.

Hvordan analysere en sang

For å kunne analysere musikk, så må du kunne noter, harmonilære og vite hvordan de forskjellige taktarter er bygget opp. Kort sagt, du må kunne en god del musikkteori. I tillegg til dette, må du selvfølgelig være musikalsk.

De viktigste prinsippene innen sangtekster, mener han, er Less is more, Content disctates form og God is in the details. Alle disse prinsippene skal tjene hovedformålet, som her klarhet. Det må være klart hva tekstforfatteren mener, og det må være klart hvorfor tekstforfatteren velger de ordene og strukturen han eller hun velger. Han poengterer videre at det må være noe uutsagt, ellers blir det kitsj. Derfor er det viktig å tenke på underteksten, hva som ligger bak de konkrete ordene. På den annen side mer Sondheim at dersom det er for mye mystikk og vaghet, er det nedlatende og arrogant.

Jeg har brukt noen fagbegreper ovenfor. I norsk-boken din på skolen, finner du sannsynligvis en god forklaring på de fleste av de jeg har brukt. Hvis du leter i norskboken din, finner du muligens også flere tips til hvordan du kan analysere. Jeg anbefaler deg også å snakke med foreldrene dine, vennene dine eller læreren din, dersom du synes det er vanskelig å analysere en sang.

Det er enkle ord, men vanskelig og forstå og få en sammenheng.
Ta foreksempel a-ha med the shadowside.
Noen som kan analysere den teksten ?
Blir veldig glad, så jeg kan få noe å gå ut etter!

Når jeg begynner å vurdere eller tolke en tekst, synes jeg det er greit å få unna det formelle. Hvordan er rim- og rytmestrukturen bygd opp? Er rimene ekte rim, eller er det mange halvrim, assonanser og konsonanser? Sørger forfatteren for at de trykktunge stavelsene kommer på naturlige steder, og på steder som korresponderer med de tunge slagene i melodien? Med andre ord, har forfatteren vært oppmerksom på detaljene? Her kan jeg for øvrig anbefale Stephen Frys The Ode Less Traveled og André Bjerkes Rytme og rim, som er to gode bøker om rim- og rytmetekninkk, og som handler om hvordan forkjellige virkemidler innen rim og rytme har forskjellige effekter.

Så synes jeg det er naturlig å tenke på hvordan musikken, det vil si melodien, akkordene og rytmen underbygger teksten. Sier formen det samme som innholdet? Er det en tekst som handler om noe hyggelig, f eks, er det naturlig at også melodien kan være lett og rask. Eller kanskje teksten er ironisk ment, sånn at selv om teksten er trist er melodien glad. Det er altså innholdet som må bestemme formen.

Deretter kan man velge å se på økonomien i teksten og musikken. Brukes det mange overflødige effekter, eller bruker tekstforfatteren og komponisten så få virkemidler som mulig for å få mest mulig ut av meninga med sangen? Er det mye utenomsnakk og dekor som strengt tatt ikke har noen funksjon for å få frem betydningen og idéen som skal formidles?

Hvordan analysere en sang? I det hele tatt tenker jeg på stringens i en sang når jeg skal analysere den, stringens i kombinasjon med graden av oppfinnsomhet. Hvor mye kan man gjøre med hvor lite, mens det samtidig er både begripelig og overraskende?

Håper dette var til hjelp og lykke til videre!

Scroll to Top