Hvordan analysere en film

Hvordan analysere en film ( oppdatert 2021 )

Hvordan analysere en film? Når du analyserer en film, prøver du å finne ut av hva filmen forteller oss, og på hvilken måte den gjør det. Før du kan skrive selve analysen, må du se filmen. Her kommer et forslag til hvordan du kan gjennomføre en filmanalyse i tre steg. Denne artikkelen er tilpasset vidergående, studiespesialiserende, til særemne og eksamen.

Det er ikke meningen at du skal følge denne lista slavisk. Ta kun med det som er viktig i din film!

Hva er den verste filmen som noen gang er laget?
Liste over filmer som anses som de verste – Wikipedia
Hva er de beste filmene som er laget ?
Liste over filmer som anses som de beste

Vi starter som vanlig med:

Første steg: Se filmen og ta notater

1. Se filmen

 • Se filmen i fred og ro og uten avbrytelser.
 • Forsøk å legge merke til hva som utmerker seg i filmen.

2. Ta notater

 • Etterpå noterer du ned inntrykkene du sitter igjen med etter filmvisningen.
 • Du kan gjerne notere stikkord underveis, mens du ser, også.
 • Bestem deg for hva du synes er mest interessant med filmen.

Andre steg: Still spørsmål og gå i dybden

Bakgrunnssjekk

 • Les om regissøren.
 • Se om du finner ut noe om filmens bakgrunn, for eksempel om filmen bygger på en spesiell historisk hendelse eller en roman.
 • Søk etter avisartikler som kan fortelle noe om hvordan filmen ble laget.

Still spørsmål til filmen

Ta utgangspunkt i det som er mest interessant med filmen, og formuler et hovedspørsmål du ønsker å finne svar på. Formuler flere spørsmål for å få svar på hovedspørsmålet ditt.

Eksempel på slike analysespørsmål kan være:

 • Hvordan er fortellingen strukturert?
 • Er den kronologisk, eller hopper den frem og tilbake i tid?
 • Hvordan brukes kamera/farger/lyd til å fremheve egenskaper ved filmens karakterer?
 • Hvordan brukes musikk i filmen, og på hvilken måte påvirker musikkbruken publikums filmopplevelse?
 • Hvordan er filmens dramaturgi?
 • Hva handler filmen om, og hva vil den fortelle oss (tema og budskap)?

Næranalyse

 • Dykk ned i filmens handling, fortelleteknikk og dramaturgi.
 • Velg gjerne ut scener du vil se nærmere på.
 • Ta så med deg spørsmålene dine videre i næranalysen.

Tredje steg: Disponer og skriv analysen

Bruk disposisjonen din til å skrive analysen.

Disponer analysen

 • Sett opp overskrifter og underoverskrifter som skal være med i analysen. Underoverskriftene kan gjerne være knyttet til svarene du har funnet på spørsmålene du har formulert.
 • Noter stikkord under overskriftene, så har du et sted å begynne når du skal formulere den endelige analysen.
 • Husk at disposisjon bare er et utgangspunkt. Ofte vil titler og struktur endre seg underveis som du skriver, fordi du i skriveprosessen legger merke til nye ting, eller du ser ting på en annen måte.

Skriv inn det du har funnet ut om regissøren og filmen i innledningen. Skriv inn næranalysen din i hoveddelen. Den skriftlige filmanalysen bør inneholde disse tre hoveddelene:

Innledning

 • Presenter filmen og regissøren.
 • Beskriv sjanger og sjangertrekk.
 • Hva vil du konsentrere deg om i analysen din? Sett opp hovedspørsmålet ditt.

Hoveddel

 • Hva handler filmen om, og hvor utspiller handlingen seg?
 • Gjengi spørsmålene du har prøvd å finne svar på.
 • Dramaturgi: Hvordan er fortellingen i filmen bygd opp? Karakterer, konflikt, planting og høsting.
 • Fortelleteknikk: Kamera, lyd og musikk, lys, klipp.

Avslutning

 • Oppsummering og tolkning av det du har kommet fram til.
 • Har analysen gitt svar på noen av spørsmålene dine?

Innledning
Her skal du presentere filmen, produksjonsår, regissør, produsent, skuespillere, sjanger, tema og mottakelse.
Gjør rede for filmvalget på objektivt vis og forklar hva du skal gjøre i det følgende – og hvorfor. Her må du begrunne utvalget som du gjør.

Sammendrag
Gi et referat av handlinga/plottet i filmen. Vær presis: Ta kun med de viktigste hendelsene og aktørene.

Fortellerteknikk og synsvinkelbruk
Hva slags fortellere har denne filmen og hvordan fortelles historien? Brukes det objektiv eller subjektiv kameraføring? Har filmen fortellerstemme eller framstilles alt scenisk? Hvilke bildeutsnitt brukes (ultratotale, halvtotale, ultranære, halvnære, totale)? Hvilke kameravinkler brukes (fugleperspektiv, froskeperspektiv, normalperspektiv)? Beveges kameraet (tilting, panorering, kjøring, hånholdt kamera)? Hvordan er bildetempoet (raskt tempo, sakte kino)? Finnes det bildemanipulering? Hvordan er klipperytmen? Hvordan er lyssettinga? Hvilke farger brukes? Brukes det reallyd?
Gå alltid inn på funksjon – hvorfor brukes disse virkemidlene og hva gjør det med deg som titter?

Hvordan analysere Komposisjon/dramaturgi
Hvordan blir handlinga bygd opp? Klassisk komposisjon eller montasje? Blir handlinga presentert kronologisk eller finner vi frampek/tilbakeplikk? Foregår det flere handlinger parallelt i filmen?

Hvordan framstår introduksjonen (akt 1)? Hvilke sjangertrekk finnner du igjen? Fanger opptakten tilskuerens interesse? Hva sier den om temaet og stemningen i filmen? Hvordan blir vi kjent med rollefigurene i filmen? Hvilke konflikter introduseres vi for?

Opptrapping ( akt 2 og 3): Hvilke hendelse setter fart i handlinga (plottpunkt 1)? Hvordan utvikler konfliktene i filmen seg? Hva er eventuelt plottpunkt 2? Hvilke spenningstopper finnes? I hvilken scene snur historien retning i et vendepunkt?

Løsning (siste del av akt 3): Hvilken scene utgjør selve høydepunktet/klimakset der konflikten(e) løses? Hvordan avsluttes filmen (åpen, avklart, uventet, ventet, brå, avrundet slutt)?

På hvilken måte brukes klipping, farger, lyd, lys, musikk, perspektiver, kameravinkler, kamerabevegelse osv. til å understreke elementer i komposisjonen?

Personkarakteristikk
Hva slags ytre og indre egenskaper har aktørene? På hvilken måte skildres disse direkte og indirekte? Hvordan ser aktørene ut? Hva sier gjøremålene deres om dem? Er de statiske eller dynamiske? Er de flerdimensjonale eller endimensjonale? Hva slags holdning har fortelleren til aktørene? Framstår de som symptatiske eller usympatiske? Har navnene deres noen funksjon?

Undersøk hva slags filmatiske virkemidler som brukes for å framstille (de viktigste) aktørene. Hva slags kamreavinkel, bildeutsnitt, musikk, lyd, fargebruk, klipping, lyssetting osv. brukes for å framstille aktørene? Hvorfor? Hva kjennetegner kroppsspråket, utseende, talemåten og dialogen mellom dem? Hvem identifiserer vi oss med? Hvordan har filmskaperen oppnådd dette?

Har valget av skuespiller noe å si for karakterskildringa i filmen? På hvilken måte?

Miljøkarakteristikk
Fysisk miljø: Hvor foregår handlinga? Hvilken tidsperiode er filmen lagt til? Hva kjennetegner det ytre miljøet som handlinga foregår i? Hva slags virkemidler er brukt for å understreke tidsperiode og miljø i filmen? Tenk på kostymer, rekvisitter, lysetting og farger.

Sosialt miljø: Hvordan framstår det sosiale miljøet som karakterene omgir seg i? Hvilke verdier er viktige? Hvilke normer vektlegges? Finnes det normkonflikter? Finnes det viktige poenger/detaljer som bygger opp under temaet i teksten eller som fungerer som symboler?

Kommer fortellerens holdning til utrykk i miljøskildringa? Hvordan?

Tidstypiske trekk: Preges filmen av tida den har blitt laget i? På hvilke måter? Hvordan betoner filmen ulike normer og verdier?

Hvordan analysere en film – Språk/stil

Hva slags litterære virkemidler karaktiserer språkbruken i filmen? (Ironi, overdrivelse, underdrivelse, metaforer, symboler, kontraster, besjelinger, personifiseringer, allegorier, allusjoner osv.) Hvorfor brukes disse virkemidlene? Er stiltonen preget av lavstil, normalstil eller høystil? Hva karakteriserer dialogene/replikkene? Dialektbruk, adjektivbruk, bannord osv.? Finnes det allusjoner til andre tekster/filmer? Hvilke?

Motiv, tema, budskap
Motiv og tema: Hva slags konkret innhold (ledemotiver) er det som går igjen? Utled forslag til tema(er) ut ifra disse, drøft hva som er hovedtemaet. Se også på hva filmtittelen signaliserer.

Budskap: Hva slags (eventuelle) budskap ønsker filmen å formidle? Hvordan er de filmatiske virkemidlene med på å understreke dette budskapet? Forteller filmen noe om konflikter og ideologier i tida den ble skapt i? Drøft hva budskapet kan være.

Konklusjon
Husk at i denne delen skal du samle trådene fra både innledninga og hoveddelen. Konklusjonen skal bidra til å skape en svært synlig rød tråd i teksten din. Konklusjonen legger ikke fram ny informasjon, men tar utgangspunkt i det du har skrevet tidligere.
Her må du:
Oppsumere de viktigste analytiske funnene dine. Pek på hva slags funksjon de får for helheten (temaet).
Vurdere filmen kort til slutt (god eller dårlig) Nb, vurderinga må begrunnes.

Scroll to Top